Wednesday, May 17, 2006

எண் விளையாட்டு

கீழேயுள்ள புதிரில்,எல்லா வாக்கியங்களும் உண்மையாக இருக்கும்படிக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புங்கள்.

இந்தப் புதிரில் 0 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 1 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 2 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 3 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 4 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 5 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 6 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 7 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 8 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.
இந்தப் புதிரில் 9 என்ற இலக்கம் சரியாக ____ முறை இருக்கிறது.

12 comments:

Show/Hide Comments

Post a Comment